POLSKIEMORZE

1. Postanowienia ogólne:

 • Ośrodek Wypoczynkowy POLSKIE MORZE (dalej: Ośrodek) świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
 • Prowadzącym Ośrodek jest Marcin Gdaniec (NIP: 8511093691), ul.Grunwaldzka 74, 72-346 Pobierowo, www.noclegi-pobierowo.pl
 • Kontakt z Ośrodkiem we wszelkich sprawach odbywa się telefonicznie pod numerem +48 668 825 593 albo mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
 • Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
 • Ośrodek nie zezwala na organizację spotkań masowych na jego terenie, w tym zwłaszcza wieczorów kawalerskich i panieńskich, spotkań kibiców.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka, w tym rzeczy pozostawione w pojazdach silnikowych.
 • Polityka prywatności RODO dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka oraz na życzenie przesyłana jest wraz z umowa rezerwacji.
 • W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Gościa uważa się każda osobę, która dokonała zameldowania w Ośrodku w związku z dokonaną rezerwacją domku i korzysta z pobytu w Ośrodku w oznaczonym czasie.

2. Zasady zakwaterowania

 • Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka zgodnie z niniejszym Regulaminem, cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej i warunkami rezerwacji określonymi w umowie rezerwacji.
 • Rezerwacja domków w Ośrodku dokonywana jest wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
 • Po dokonaniu rezerwacji przesłana zostaje na podany adres email umowa rezerwacji, z którą należy się dokładnie zapoznać i ją zaakceptować.
 • Rezerwacji dokonuje się na osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę prawną – podmiot który będzie dokonywać płatności oraz na którego zostanie wystawiona końcowa faktura VAT.
 • W momencie złożenia rezerwacji pobierane będzie 30% ceny za zakwaterowanie - zadatek. Termin wpłaty tej kwoty zostanie ustalony indywidualnie i będzie zawarty w umowie rezerwacji.
 • Pozostała kwota, tj. 70% ceny zakwaterowania, opłacona musi zostać przy zameldowaniu w dniu przyjazdu do Ośrodka. Zapłata może być dokonana tylko gotówką. Ewentualnie pozostałe 70% ceny zakwaterowania może zostać wpłacone na konto, na które wpłacany był zadatek, przed przyjazdem.
 • Możliwe jest opłacenie całej rezerwacji w drodze przelewu bankowego. Wówczas Gość przy zameldowaniu okazuje dowód uiszczenia opłaty za pobyt.
 • W dniu rozpoczęcia rezerwacji Gość uiszcza dodatkowa opłatę za wysprzątanie domku po jego opuszczeniu, w wysokości 80,00 – 100,00 zł brutto w zależności od rodzaju domku oraz długości pobytu.
 • Rezerwacja staje się skuteczna z chwilą wpłaty zadatku i jego zaksięgowaniu na koncie Ośrodka. Brak wpłaty zadatku w określonym w umowie rezerwacyjnej terminie, oznacza wygaśnięcie rezerwacji bez konieczności informowania o jej wygaśnięciu ze strony personelu OW Polskie Morze.
 • Wpłata zadatku oznacza akceptację dokumentów wskazanych w ust. 1.
 • W wyjątkowych sytuacjach Gość może otrzymać inny domek, niż wskazany w umowie rezerwacji, o takim samym bądź wyższym standardzie.
 • Z domku w Ośrodku może korzystać w okresie pobytu tyle osób, ile zostało wskazane w umowie rezerwacji. Na przykład: domek 9-cio osobowy przeznaczony jest dla 9-ciu osób, w tym dzieci.
 • Przekroczenie ilości osób w domku, bez wcześniejszego poinformowania Ośrodka, będzie równoznaczne z anulowaniem całej rezerwacji bez możliwości zwrotu dotychczas wpłaconych pieniędzy.
 • Ośrodek nie jest zobowiązany do zapewnienia tzw. dostawki.
 • Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200,00 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po zdaniu domku, pod warunkiem że goście korzystali z zakwaterowania zgodnie z ust. 1. W przypadku zniszczeń/uszkodzeń, kaucja będzie przeznaczona na naprawę stwierdzonych zniszczeń/uszkodzeń. Nie wyklucza to prawa do domagania się przez Ośrodek pokrycia pełnej kwoty odszkodowania przez Gościa.
 • Prowadzący Ośrodek bądź osoby przez niego upoważnione, mają prawo odmowy zakwaterowania osobom:
  - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  - które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych(wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia sezonu piłkarskiego, zakończenia szkoły, itp.).
 • Anulowanie rezerwacji przez Gościa:
  - należy dokonać w drodze mailowej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem: „anulowanie rezerwacji”;
  - w terminie dłuższym niż 30 dni od planowanego rozpoczęcia pobytu powoduje, iż kwota zadatku zostanie zwrócona w całości w terminie 30 dni, od dnia złożenia oświadczenia o anulowaniu od rezerwacji, na znany Ośrodkowi rachunek bankowy;
  - w terminie krótszym niż 30 dni od planowanego rozpoczęcia pobytu powoduje, iż kwota zadatku nie zostanie zwrócona, a Ośrodek ma prawo domagać się od Gościa zapłaty za cały okres rezerwacji.
 • Niestawienie się Gościa w Ośrodku do godziny 22:00 pierwszego dnia rezerwacji, jest równoznaczne z rezygnacją z całego pobytu w Ośrodku ze wszystkimi konsekwencjami, chyba że Gość uprzedził kierownika Ośrodka bądź osobę przez niego upoważnioną o fakcie przyjazdu w innej godzinie.
 • 3. Zasady pobytu

  • Przekazanie i zdanie domku Gościowi następuje w obecności personelu Ośrodka.
  • Z chwilą przejęcia kluczy do domku Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Wszelkie widoczne szkody/usterki/braki należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu na ośrodku. Za wszelkie zauważone i niezgłoszone szkody/usterki/braki w wyposażeniu odpowiada Gość.
  • Zgubienie klucza lub pilota do bramy wjazdowej przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez opłaty w wysokości 100,00 zł.
  • Należy zachować szczególną staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. W domkach zabrania się w szczególności:
   - palenia tytoniu/spożywania środków odurzających,
   - chodzenia w butach na szpilkach,
   - wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce) pamiętając, że meble domowe nie są meblami ogrodowymi.
   - pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

  4. Przepisy porządkowe

  • Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
  • Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania i bez prawa zwrotu opłaty za pobyt.
  • Zabrania się głośnego puszczania muzyki na terenie Ośrodka pamiętając o innych osobach i szanując ich.
  • Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
  • Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 07:00 rano dnia następnego.
  • W godzinach od 20.00 do 8.00 rano Recepcja Ośrodka jest zamknięta. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie.
  • Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  • Osoby niezakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22:00, zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia pod rygorem przymusowego usunięcia przez uprawnione do tego organy oraz pod rygorem zapłaty kary pieniężnej w wysokości odpowiadającej jednej dobie hotelowej za każdy dzień bezumownego pobytu.
  • Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz rozpalania ogniska.
  • Grilla wolno rozpalić w odległości co najmniej 2 metrów od budynków. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
  • Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na recepcji.
  • Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. Ośrodek może sporządzić protokół zniszczeń, o którym będzie powiadomiony Gość.
  • Należy dbać o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniane są na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
  • Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
  • Ośrodek zezwala na pobyt na jego terenie zwierząt domowych do 10 kg, posiadających aktualną książeczkę zdrowia/szczepień, z wyjątkiem zwierząt: agresywnych, chorych, jadowitych bądź w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu Gości.
  • Goście zobowiązani są do wskazania, iż chcą przyjechać do Ośrodka ze zwierzęciem, w momencie dokonywania rezerwacji, aby zostało to uwzględnione w umowie rezerwacji.
  • Gość:
   - ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwierzę,
   - zobowiązany jest do wyprowadzania zwierzęcia na terenie Ośrodka na smyczy i w kagańcu (o ile jest to możliwe z uwagi na rodzaj zwierzęcia);
   - samodzielnie zapewnia zwierzęciu legowisko, pożywienie, itp.
   - zapewnia, iż zwierzę nie będzie przebywać na ternie placu zabaw, restauracji, sanitariów (chyba, że jest to pies przewodnik).

  4. Zasady parkowania pojazdów

  • Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (samochody/motocykle/motorowery/skutery) na teren Ośrodka otrzymują prawo do korzystania z jednego miejsca do parkowania pojazdu, przydzielonego dla konkretnego domku, co zostanie ustalone w umowie rezerwacji. Dopuszczalne jest korzystanie z większej ilości miejsc parkingowych, po uzyskaniu zgody Ośrodka i ustaleniu tego w umowie rezerwacyjnej.
  • Zabrania się parkowania w miejscach niewyznaczonych.
  • Na ternie Ośrodka zabrania się parkowania samochodów niewskazanych w umowie rezerwacji.
  • W przypadku parkowania na terenie Ośrodka pojazdów nienależących do Gości Ośrodka, na posiadacza auta będzie nakładana kara pieniężna w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania.
  • Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

  5. Postanowienia końcowe

  • Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
  • Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać na bieżąco i bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.